Firemní vzdělávání - Semináře měkkých dovedností

 • základní rozsah seminářů: 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den)
 • cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den, 13.000 Kč za 2 vyučovací dny (cena je nezávislá na počtu účastníků)
 • maximální kapacita: 10 účastníků
 • možnost individualizace seminářů po rozsahové i obsahové stránce dle Vašich přání

Komunikační dovednosti

 • Efektivní komunikace
  • nástroje pro vytváření a održování dlouhodobých vztahů s ostatními lidmi na pracovišti
  • základní principy horizontální a vertikální komunikace
  • neverbální komunikace (gestika, mimika, proxemika, haptika)
  • tvorba oboustranně užitečných doho při řešení každodenních situací
  • trénink komunikačních dovedností
 • Asertivita a řešení konfliktů
  • základní principy asertivity
  • asertivní techniky v jednání
  • pasivní, agresivní a asertivní jednání
  • vznik a typy konfliktů
  • fáze vývoje konfliktu
  • návody k řešení konfliktních situací

Manažerské dovednosti

 • Stres a jeho zvládání
  • charakteristika stresu
  • stresory
  • syndrom vyhoření
  • zvládání stresových situací
  • duševní hygiena
  • efektivní odpočinek a relaxace
 • Efektivní vedení týmu
  • zásady práce s týmem
  • styly vedení pracovníků
  • příprava a vedení porad
  • metoda brainstormingu
  • plánování a realizování cílů
  • kontrola úkolů a zpětná vazba
  • teorie koučování
 • Time management
  • přístupy k řízení času
  • formulace vlastního poslání a umění uvědomit si priority
  • sestavování plánů k dosažení cílů
  • umění říci "ne"
  • různé způsoby delegování úkolů
 • Motivace a sebemotivace
  • teorie motivace podle Maslowa, Herzberga a Alderfera
  • role odměny a trestu v rámci motivování
  • styly řízení a jejich vliv na motivovanost pracovníků
  • možnosti nemzdových forem motivace
  • motivační strategie a vytváření pozitivního sociálního klimatu

Obchodní dovednosti

 • Umění prodeje
  • příprava obchodního jednání - pozitivní atmosféra, síla prvního dojmu
  • taktika při jednání s klientem - aktivní naslouchání
  • techniky zvládání námitek
  • jak prezentovat cenu, aby se zdála výhodná
  • co dělat v případě neúspěchu
 • Prezentace obchodní nabídky
  • zásady úspěšné prezentace
  • jak zaujmout a vzbudit zájem posluchačů
  • rozdíl mezi prezentacemi různých typů produktů (služby, spotřební zboží, investice)
  • postup přípravy prezentace, definice cílů prezentace
  • forma prezentace a pomůcky
 • Obchodní vyjednávání
  • techniky získávání sebejistoty před zákazníkem
  • vhodné formy prvního kontaktu se zákazníkem
  • vyjednávací strategie - měkké, tvrdé (otevřená hra, klamavá hra, přesilovka, jak vy - tak my)
  • důkladná příprava umožňuje improvizaci
  • způsoby ovlivňování druhých pomocí neverbální komunikace

Dovednosti personalisty

 • Strategické řízení lidských zdrojů
  • význam řízení lidských zdrojů
  • personální činnosti - jejich význam a propojení
  • profil personalisty - jeho postavení a úkoly
  • firemní kultura - její význam, utváření
 • Vedení přijímacího pohovoru
  • příprava personálních požadavků na nového pracovníka
  • stanovení náborových kritérií
  • navázání kontaktu
  • obsah schůzky
  • získávání a poskytování informací
  • vyhodnocení pohovoru
 • Hodnocení pracovního výkonu
  • význam a typy hodnocení
  • sebehodnocení jako jeden z nástrojů
  • hodnotící rozhovor - příprava, struktura, hodnotitelské chyby
  • hodnotící dotazník
  • analýza výsledků

Lektoři měkkých dovedností

 • PhDr. Ing. Milan Hrdina
  • vedoucí pracovník s dlouholetou praxí ve vrcholovém managementu, externista na Technické univerzitě v Liberci na katedře Pedagogiky a psychologie, lektor seminářů z oblasti manažerských dovedností, personalistiky a psychologie
 • Mgr. Hana Drahoňovská
  • pedagogicko-psychologická poradkyně s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi, lektorka seminářů z oblasti psychologie, mezilidské komunikace a rozvoje osobnosti
 • Mgr. Aneta Langrová
  • psycholožka se zkušenostmi z poradenských agentur, lektorka seminářů efektivní komunikace, obchodní dovednosti a efektivní řešení konfliktů
 • Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková
  • psycholožka, specialistka na emoční inteligenci

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz