Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Pedagogická diagnostika v MŠ – Vzdělávací centrum Turnov

Pedagogická diagnostika v MŠ

Rozsah kurzu
16 vyučovacích hodin

Termín pro podání přihlášek
8. května 2024

Zjišťování aktuální úrovně percepčních funkcí, porozumění, pozornosti, komunikačních schopností, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí u dětí od 3 do 7 roků.

Obsah – přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Základem testové baterie je soubor činností, které jsou zaměřeny na zjištění aktuální úrovně dítěte v době nástupu do MŠ vždy na začátku školního roku, a mapuje jeho posun v daném časovém úseku konkrétně od října do května následujícího roku. Výsledek pedagogovi ukáže silné a slabé stránky dítěte a na základě těchto zjištění může nastavit efektivní směr podpory. V předškolním věku pak může zahájit cílenou stimulaci, která rozvíjí např. prostřednictvím Stimulačního programu Maxík rovnoměrně všechny složky potřebné k přípravě dítěte na zaškolení podporuje čtenářskou a matematickou pregramotnost i individualizaci činností s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kromě baterie úkolů, pracovních materiálů a pomůcek soubor obsahuje také záznamové listy
pro práci s dítětem, evaluační záznamový list a hospitační list pro ředitelku MŠ, který zahrnuje oblasti potřebné pro rozvoj dítěte a vypovídá o práci učitele v rámci plnění školního vzdělávacího programu.

Dílčí hodinová dotace:

1. Vysvětlení pojmů: 4 hodiny
psychomotorický vývoj dítěte percepce a motorika, příjem a zpracování informací zrakovou a sluchovou cestou;
motorický vývoj hrubá a jemná motorika, motorika očních pohybů a mluvidel, tělesné schéma, prostorová orientace; laterální vývoj, lateralita, význam testu pro zjištění laterality;
koordinace dílčích funkcí jako základu pro psaní, čtení a matematické myšlení;
školní zralost, školní nezralost, odchylky od psychomotorického vývoje dítěte.


2. Seznámení s metodou, jejím významem a možnostmi uplatnění: 2 hodiny


3. Praktický nácvik práce s jednotlivými úkoly testové baterie: 10 hodin

Přesný postup při provádění diagnostiky metodika, záznamový list, praktické provedení a zápisy. Význam pro posouzení aktuální úrovně dítěte, vyhodnocení výsledků, nasměrování rozvoje zaměřeného na posílení méně rozvinutých oblastí.

a/ motorika, stabilita a koordinace
b/ grafomotorika celkové postavení těla, sezení, úchop psací potřeby, spontánní kresba

c/ zrakové vnímání zraková diferenciace
zraková paměť
d/ sluchové vnímání sluchová diferenciace
sluchová paměť vnímání rytmu
e/ prostorová orientace tělesné schéma, orientace na ploše a v prostoru obecně,
pravo levá orientace
f/ vnímání časových posloupností

g/ rozvíjení dětské hry jako spontánní činnosti

h/ sebeobsluha

i/ sociální dovednosti, schopnost spolupráce


Vzdělávací cíl:

Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem v rámci vytvoření testové situace prostřednictvím hry, jejíž podstatou je systematicky uspořádaná metodika pro používání materiálů zaměřených na zjištění aktuální úrovně v oblasti zrakové a sluchové percepce, prostorové orientace, porozumění, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí. Základem je jednoduchost, srozumitelnost a systematičnost v postupech při zjišťování jednotlivých dovedností.

Profil jednotlivých činností pedagogovi pomůže nastavit plán rozvoje dítěte, jehož celkový výkon se může změnit, pokud se do rovnováhy dostanou všechny dílčí funkce důležité pro budoucí nácvik školních dovedností.

Kontaktní osoba

Hana Žďárková, DiS.

organizační manažerka

Tel: 604 988 480
Email: zdarkova@vctu.cz

Detaily

Lektorky:

PaedDr. Zdeňka Janhubová,
Mgr. et Bc. Jana Kratochvílová 

Termín konání:

20. – 21. května 2024

Cena:

4 000 Kč/ osobu

Místo:

Vzdělávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov

nebo dle domluvy